Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Decobooth
Kerkstraat 69
2350 Vosselaar
Telefoon: 0472/63.15.61

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00u tot 17.00u
Emailadres: [email protected]
Website: www.decobooth.be
IBAN: BE86 0689 0914 4550
BTW: BE 0690.739.671

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Decobooth en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Decobooth en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Decobooth zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: Ons aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Ons aanbod is vrijblijvend. Decobooth is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 1. Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van ons aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in ons aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder een bijkomende vergoeding terugsturen, de kosten voor terugzending betaal je zelf. Hiervoor stuur je een e-mail naar [email protected], wij zorgen er voor dat je een retourlabel via e-mail kan verwachten.
 2. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking en in originele staat.
 3. Je kan je retourpakket retourneren via de post.
 4. Gepersonaliseerde en handgemaakte artikelen mogen niet teruggestuurd worden. Deze zijn speciaal voor de consument op maat gemaakt.

Artikel 5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Bovenop de aankoopprijs worden ook de verzendkosten aangerekend. Dit wordt altijd gemeld voordat je je aankoop definitief plaatst.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten zijn wij niet verplicht om het product volgens de foutieve prijs te leveren.Artikel 6: Conformiteit en garantie

 1. Decobooth garandeert dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.

Artikel 7: Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via betaalmodules op onze website aanvaarden of via overschrijving op rekeningnummer BE86 0689 0914 4550 met vermelding van het factuurnummer.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Decobooth passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Decobooth daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De bestelling wordt pas in orde gebracht als de betaling voltooid is.
 4. Voor onze kaarten en geboorteconcepten werken wij met een voorschot. Dit voorschot bedraagt 20% van de totaalprijs. Indien de consument akkoord gaat met de offerte, moet deze gehandtekend teruggestuurd worden. Hierna ontvangt de consument een voorschotfactuur van 20% van het totaalbedrag. Pas als de betaling voltooid is, gaan wij aan de slag met de ontwerpen. Het eindfactuur zal de consument ontvangen op maximum 5 dagen na aflevering eindproduct. Het eindfactuur moet 14 dagen na ontvangst betaald worden.

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. Decobooth neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestellingen van de consument.
 2. Als leverplaats geldt het adres dat de consument aan Decobooth kenbaar heeft gemaakt. Decobooth is niet verantwoordelijk voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever-en/of facturatieadres.
 3. De levertermijn is 2 à 5 dagen voor kant-en-klare producten. Voor handgemaakte producten bedraagt de levertermijn 10 dagen. De levertermijn van kaartjes (na drukker) bedraagt 4 à 5 dagen. Doch geeft overschrijding van de levertermijn geen schadevergoeding aan de consument.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk vanaf de moment dat de bestelling bij Bpost is.
 5. Indien de door ons geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de artikelen die je besteld had, moet je dit binnen de 3 dagen na ontvangst melden en de artikelen terug naar ons sturen binnen de 14 dagen na ontvangst. De terugzendkosten zijn voor onze rekening.
 6. Terugzending binnen 14 dagen is op eigen rekening.
 7. Decobooth is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij leveranciers, drukker en/of Bpost.

Artikel 9: Overmacht

 1. Overmacht in elke omstandigheid buiten onze wil en de controle die het nakomen van onze verplichtingen gedeeltelijk of geheel verhindert. Hierbij bedoelen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, storingen in een netwerkverbinding of het niet beschikbaar zijn van onze website, niet of late levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, … In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen.

Artikel 10: Beeldgebruik en copyright.

 1. Op al de ontwerpen, beelden, foto’s en teksten en andere bestanddelen in onze webshop zijn beschermd en geldt een copyright bij Decobooth, leveranciers of andere rechthebbenden. Deze mogen niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper, in eender welke vorm, gebruikt worden.
 2. De klant dient de digitale proef goed na te lezen op spellingsfouten en dergelijke. Wij zijn na het akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje. Indien gegevens aangepast of gewijzigd moeten worden, dient u dit via mail door te geven. De uiteindelijke naam en overige geboortegegevens dienen via SMS aangeleverd te worden, zodat er geen verwarring kan ontstaan.
 3. Drukwerk kan wat kleur betreft afwijken van de voorbeelden die te zien zijn op een computerscherm, gsm, tablet, … Elk beeldscherm heeft andere instellingen dus een kleurafwijking is niet te vermijden. Ook kan er een kleurafwijking zijn in het drukken van kaartjes en stickers, omdat dit vaak op ander papier wordt gedrukt. De consument kan hiervoor geen schadeclaim instellen.
 4. Decobooth gebruikt ontwerpen, beelden, foto’s en teksten en andere bestanddelen om te delen op Social Media. Indien de klant dit niet wenst, moeten zij dit vooraf uitdrukkelijk melden via mail.

Artikel 11: Klachtenregeling

 1. Decobooth hoopt op tevreden klachten. Indien er toch een klacht zou voordoen, wordt deze binnen de 5 werkdagen behandeld. Hiervoor kan je een e-mail sturen naar [email protected]
 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Decobooth, zal Decobooth naar de keuze van de klant de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12: Wijziging algemene voorwaarden

Decobooth kan deze voorwaarden ten alle tijden wijzigen. Elke aankoop na wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.